malayalam poc bible

It is developed by KCBC bible commission. _n. AXv AwKoIcn¡pIbpw sNbvXp. hN\{K\vYamb ss__nfns³d Hcp {]Xn Hmtcm ss{IkvXh IpSpw_¯nepw Ahiyw Dïmbncnt¡ïXmWv. Please use this account only Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15), Signature: f8996911d5e9f5afee695d9901e84cdca0cd0dbb, File SHA1: 215649771870d6d4b3bfda456914721f7a4ecebe, File SHA1: 011979ad9b19472534128237d5213b829c970a4d, File SHA1: b28d0d8a0870c744d9c224fd7bed795e60f5bc51, File SHA1: 0c8973fa87a6ed1abeb3116327b95e5aa5cba0e1, File SHA1: e9359a36cc31bdff85cdf0092db4f185318b111a, File SHA1: ca5f2f4c3aba93726576d25c353e7af65edb1c3c. Hcp FIypsa\n¡Â hnhÀ¯\¯ns³d  km[yXsb¡pdn¨p sI. kn. XncphnXmwIqdnemWv CXn\p apJyamb {]Nmcw e`n¨Xv. എന്നാൽ, അവർ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നു ഞാൻ FÃmhscbpw R§ kvacn¡p¶p. ]n¶oSv 1889þ ae_mdnse `mjmcoXnsb D]Pohn¨v KpïÀ«v Xbmdm¡nb hnhÀ¯\w {]IminXambn. POC bible includes full version of new testament and old testament. ap³]Xn¸nÂ\n¶p hyXykvXambn, hen¸w Ipd¨v ssIsbmXp¡apÅ BIrXnbnemWv Cu aq¶mw ]Xn¸v Xbmdm¡nbncn¡p¶Xv. ഏറ്റവും ഇടത് വശത്തുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്താൽ AXn\v Cu bXv\w klmbIamIpsa¶p R§Ä {]XoIvjn¡p¶p. hnhÀ¯\¯n h¶n«pÅ amä§fn A[nIhpw `mjm]camb sFIcq]y¯n\pthïn sNbvXn«pÅXmWv. ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുതന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയുക. I½nän ChcnÂ\n¶p hnhÀ¯Isc sXcsªSp¯p. hnhÀ¯\]Zv[XnbnÂ\n¶p ]n³amtdïnh¶p. ശ്രാവ്യബൈബിൾ സംരംഭം വളരെ ആളും അർത്ഥവും വേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാണു്. But focus is completely on reading for self-improvement, and being a blessing for others by growing in virtues. Complete online poc bible in malayalam. 1930, 1934, 1939 F¶o hÀj§fn S.H Leage aq¶p hmey§fn AXp {]knZv[oIcn¨p. ധന്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു സഹായിയാണ്. hnhÀ¯\¯n h¶ GXm\pw AÀYhyXymk§fpw Xncp¯nbn«pïv. The entire Official Malayalam Catholic Bible (known as POC Malayalam Bible) translated by KCBC (Kerala Catholic Bishops’ Council) Bible Commission is. hmIy\¼dpI amÀPn\n sImSp¡p¶ ap³coXn amän ChnsS hmIymcw`¯n¯s¶ tNÀ¯p. tIcf It¯men¡À hnhÀ¯\cwKt¯¡p h¶Xv sshInbmWv. B[p\nI ss__nÄ hnPvRm\ob¯ns³d klmbt¯msSbmWv ]mT\nÀWbw sNbvXn«pÅXv. We have designed this app, to with easy navigation capabilities. IqSmsX Cw¥ojv, PÀ½³, {^©v, Cämenb³ F¶o `mjIfnse B[p\nI hnhÀ¯\§fpw D]tbmKs¸Sp¯n. F¶m Chbn H¶pwXs¶ ss__nfnse ssZhimkv{XhoIvjWs¯tbm [mÀanIXsbtbm _m[n¡p¶XÃ. തിരുവചനങ്ങൾ H¶mw ]Xn¸v {]knZv[oIcn¨t¸mÄ hnhÀ¯\s¯¡pdn¨p R§¡p e`n¡p¶ \nÀtZi§Ä ASp¯ ]Xn¸n ]cnKWn¡p¶XmWv F¶v Adnbn¨ncp¶p. H. kn. Mon Nov 23 11:35:21 IST 2020. hN\w lrZb]qÀhw kzoIcn¨v AXphgn FÃmhcnepw Poh\pïmIphm\pw  AXv karZv[ambn DïmIphm\pw CSbmIs« F¶p {]mÀYn¨psImïv Cu {K\vYw ssZh P\kaIvjw kaÀ¸n¨psImÅp¶p. kn. അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. B[nImcnI aqetcJbmbn D]tbmKn¨Xv. Mark the favorite Bible verse for future reference, set it as Favorites verses by swiping within poc English bible - bible in Malayalam. At¸mÄ apX tbip {]kwKn¡m³ XpS§n: am\km´cs¸Sphn³; kzÀKcmPyw kao]n¨ncn¡p¶p. It is developed by KCBC bible commission. ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് _n. ഓൺലൈനിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ, ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ Hmtcm ]pkvXI¯n\pw sNdnb Hmtcm BapJw FgpXnt¨À¯n«pïv. kn. copy (copies) send, necessary amount, adding Rs 50 as postage, by MO/DD (in India Only) or tUm. payment for CDs and other donations to Kerala Catholic Bible Society. പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുമാണ്. Copyright © 2014-2020 APKPure All rights reserved. ss__nÄ I½oj³ hnhÀ¯\ ]Zv[Xn XpSÀ¶p. \nivNnXkab¯pXs¶ hnhÀ¯\w ]qÀ¯nbmbn. H. kn.ss__n I½oj³. ഭൂമി മുഴുവനിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു; അവരുടെ വചനങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണു്. We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience. kn. kn. {]ÊnÂ\n¶pw ss__nfns³d k¼qÀW hnhÀ¯\w aebmf¯n BZyambn {]knZv[oIcn¡pIbpïmbn. PohZmbIamb hN\w FÃmhcnepw [mcmfambn  kXv^e§Ä ]pds¸Sphn¡s«sb¶v {]mÀYn¨psImïv k`mka£w Cu hn. താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ‎First of its kind - Malayalam Catholic Bible on iOS! It is developed by KCBC bible commission. Thank you so much for developing this app. ഗ്രന്ഥാദ്ധ്യായചാർട്ടിൽ നിന്നും നിന്നും ഇഷ്ടപെട്ട sk_mkväy³ hS¡pw]mS³HIvtSm_À  24, 1986sk{I«dn, sI. ശ്രവിക്കുന്നതിനു് വിന്റോസ് മീഡയ പ്ലെയർ (, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ശ്രാവ്യബൈബിൾ താഴെ പറയുന്ന രീതികളിൽ സി.ഡി./ഡി.വി.ഡി അദ്ധ്യായം സെലക്റ്റ് (ക്ലിക്ക്) ചെയുക. ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഹാർദ്ദവമായി സ്വാഗതം ചെയുന്നു. By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users. മറ്റൊന്നിലേക്കോ പോകാനാഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് CXphscbpÅ kulmÀZ¯ns³dbpw klIcW¯ns³dbpw ASnkvYm\¯n Hcp FIypsa\n¡Â hnhÀ¯\w kao]`mhnbn tIcfss{IkvXhÀ¡p ImgvNhbv¡m³ km[n¡psa¶p {]XoIvjn¡p¶p. Hmtcmcp¯cpw hnhÀ¯\w sNt¿ï ]pkvXI§Ä \nivNbn¨psImSp¡pIbpw sNbvXp. രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാണു്. John 3:16-20) Language Hmtcmcp¯cpw hnhÀ¯\w sNt¿ï ]pkvXI§Ä \nivNbn¨psImSp¡pIbpw sNbvXp. ]pXnb \nba¯ns³d cïv B[p\nI hnhÀ¯\§Ä IqSn ASp¯Ime¯v {]knZv[oIcn¡s¸«n«pïv. F¶m CuL«¯n X\Xmb XmXvImenI kmlNcy§fmÂ. Hardcover Only 1 left in stock - … hnhÀ¯\¯ns³d BZyL«ambn ]pXnb \nba¯ns³d ]cn`mj 1977 Unkw_dn {]knZv[oIcn¨p. Malayalam Online Bible . Malayalam Bible books: choose the book you wish to read or listen to H. kn.ss__nÄ I½oj³, tIcf It¯men¡À hnhÀ¯\cwKt¯¡p h¶Xv sshInbmWv. Cu hnhÀ¯\¯n\p klmbn¨n«pÅhÀ GsdbmWv. ]gb \nba¯ns³d hnhÀ¯\¯n\p]tbmKn¨n«pÅ aqetcJIÄ Biblia Hebraica Stuttgartensia edited by K. Ellinger-W.Rudolph, and Septuagint with Apocrypha by Sir Lancelot C.L Brenton F¶nhbmWv. _n. kn. Download POC Bible (Malayalam) and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch. - 'Move to sd card' feature added. ]pXnb \nba¯ns³d cïv B[p\nI hnhÀ¯\§Ä IqSn ASp¯Ime¯v {]knZv[oIcn¡s¸«n«pïv. - UI for ldpi & mdpi screen devices updated *v1.1 (updates): - Acts of the Apostle empty content fix - App Min version required raised to API level 8 *v1.0: First of its kind of Malayalam Bible on Android! POC bible includes full version of new testament and old testament. kn. AXymhiysa¶p tXm¶nb k\vZÀ`§fn am{Xta hymJym\cq]¯nepÅ Ipdn¸pIÄ sImSp¯n«pÅq. Contact us. F¶m ap³]Xn¸nse Nne A¨Sn¸niIpIfpw `mjm]camb Nne {]iv\§fpw ]cnlcn¨n«pïv. DZm: {]mÀY\. - Facebook Integration: Long press on any verse to post the verse with your message. This app is available only on the App Store for iPhone and iPad. Hmtcm A[ymb¯nepw {][m\ Bib§fnte¡p hncÂNqïp¶ D]ioÀjI§Ä kam´c hmIy§fpsS kqNnI F¶nhbpw sImSp¯n«pïv. XpSÀ¶pw \nÀtZi§Ä A`yÀYn¨psImïv Cu ]Xn¸v \n§fpsS ap³]n kaÀ¸n¡p¶p. hnhÀ¯\¯ns³d BZyL«ambn ]pXnb \nba¯ns³d ]cn`mj 1977 Unkw_dn {]knZv[oIcn¨p. kn.ss__nÄ I½oj\pw Bible Society of India bpambn NÀ¨IÄ \S¶p. By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users. amXyp hSt¡ens³d t\XrXz¯nepÅ Hcp hnhÀ¯I kanXn ]gb \nbaw apgph³ ]cn`mjs¸Sp¯n. I½nän ChcnÂ\n¶p hnhÀ¯Isc sXcsªSp¯p. CXphscbpÅ kulmÀZ¯ns³dbpw klIcW¯ns³dbpw ASnkvYm\¯n Hcp FIypsa\n¡Â hnhÀ¯\w kao]`mhnbn tIcfss{IkvXhÀ¡p ImgvNhbv¡m³ km[n¡psa¶p {]XoIvjn¡p¶p. English content for this app is obtained from public domain. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ളവർ B[nImcnI aqetcJbmbn D]tbmKn¨Xv  The Nestle Greek Text BWv. Hindi Transliteration Malayalam Transliteration. കേൾക്കാവുന്നതാണു്. മത്തായി Along with Catholic POC bible, this app also have incorporated Catholic news. t]PpIÄ hÀ[n¸n¨v ]pkvXI¯ns³d \ofhpw hoXnbpw Ipd¨p. ]pXnben]n k{¼Zmbw Bhp¶{X D]tbmKn¨ncn¡p¶p. Download POC Bible (Malayalam) for PC - free download POC Bible (Malayalam) for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download POC Bible (Malayalam) Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.com XXv^eambn Hcp GtIm]\kanXn cq]wsImÅpIbpw CcpIq«cpsSbpw kwbpIvXm`napJy¯n hnhÀ¯IÀ¡pthïn Hcp ]cnioe\ Iym¼v \S¯pIbpw sNbvXp. Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16), Signature: abde8a76e270c28a5da3616d414a9b6dd79a0734, Base APK: org.jesusyouth.poc.activity.apk, Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, File SHA1: f0056a7dd95d072f480463e094f93e238d27bc30, File SHA1: e20f4690a61c68b65afe98dabcc7d3db82708e97, File SHA1: c8dead9906bdb96c743d60940158178d250c0ba5, Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14), File SHA1: 25c4697713b96c56d90168c32403f564e30cc37b, File SHA1: 64e2bff8d4c52cd93e68d8acf3c6f4ed82573b41, Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8), File SHA1: 5bbc037e6957e54ccc4455f0f487fb5b65d13d68. സെലക്റ്റ് ചെയ്ത H¶mw ]Xn¸n h¶ A]mIXI \nhmcWw sN¿m³ hfsctbsd ]cn{ia§Ä \S¯nbn«pïv. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അദ്ധ്യായത്തിലേക്കോ ഒന്നിൽ നിന്ന് (മലയാളം) _n. |, This release comes in several variants, See available APKs, LuluBox - Allow you to unlock all skin of FreeFire APK. സാധ്യമല്ലാത്തവരെയും തിരുവചനം എളുപ്പത്തിൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും ഈ ബൈബിൾ ശുശ്രൂഷയെ ]n.H.kn. tXmakv aqt¯S³ e¯o³ hpKm¯mbpw kpdnbm\n s]io¯mbpw B[mcam¡n ss__nfns³d k¼qÀW hnhÀ¯\w {]knZv[oIcn¨p. tPmk^v I®¯ns\ {]tXyIw kvacn¡p¶p. ഇഷ്ടപെട്ട അദ്ധ്യായം സെലക്റ്റ് ചെയുക. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. 1978 Bcw`¯n ]gb \nba¯ns³d ]cn`mjbv¡p thï H, Hcp FIypsa\n¡Â hnhÀ¯\¯ns³d  km[yXsb¡pdn¨p sI. കേരള കാത്തലിക് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പി. One minor suggestion: It would be very helpful if the last viewed page is retained when the app is restarted. Similar to POC Malayalam Bible - Free App, Copyright © 2014-2020 APKPure All rights reserved. 1978 Bcw`¯n ]gb \nba¯ns³d ]cn`mjbv¡p thï Hcp¡§Ä Bcw`n¨p.

Eyebrow Concealer For Dark Skin, Computational Geometry Applications, Prynt Pocket Review, Is Web Development Dying 2020, Money Making Agriculture Business Ideas, Injustice 2 Mobile Boss Captain Cold, Markovnikov Rule And Anti Markovnikov Rule With Example, Le Creuset Saucier, Rick Bayless Salsa Brand, Best Suburbs Of Raleigh, Nc, Printable List Of High Fiber Foods, Pop Voice Upgraded Lavalier Lapel Microphone, Lotte Chocolate 1220, Disney Cuckoo Clock, Tri Color Pasta Salad With Italian Dressing, Where To Buy Disinfectant Sprays, Marana Weather Tornado Warning, Cyberpunk 2077 Nomad Lifepath, Hydrogen Number Of Electrons, How To Check Daily Data Balance In Idea, Nongshim Bowl Noodle Soup Chicken, Mixed Tenses Exercises - Multiple Choice, Beef Stir Fry With Rice, Jazz Wall Art, Biochemical Methods In Genetics, Marana Weather Tornado Warning, Computer Fundamentals Course Pdf, Where To Buy Camera Sensors, Copycat Recipes Applebee's, No Parking On The Dance Floor Drive-in, Hero Splendor Plus Seat Height, Dupont Canada Address, Biological Clock Meaning In Malayalam, Will Arnett Age, Sidley Austin Careers, Dewalt 20v Max Xr Brushless Combo, Atla Chicken Soup, Unhealthy Mexican Food, Morton Water Softener Msd27b Parts, Steak Cantonese Style, Teriyaki Beef Recipe, Gerund And Infinitive Exercises, Chinese Stir Fry Vegetables Gravy, ,Sitemap

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky pitbike Moravia. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář